Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và lái xe

Khi không may xảy ra sự cố bảo hiểm , thiệt hại không chỉ xảy ra đối với các phương tiện liên quan mà cả người điều khiển phương tiện và những người khác ngồi trên xe cũng có thể phải chịu những thiệt hại. Để hạ giảm một phần thiệt hại về mặt tài chính cho rủi ro này , Bảo Việt triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Tai nạn đối với lái xe và người ngồi trên xe.

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và lái xe

Đối tượng bảo hiểm
+ Đối tượng bảo hiểm: Thiệt hại về thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe.
+ Phạm vi bảo hiểm: Những người này bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
+ Không thuộc phạm vi bảo hiểm:
– Đối tượng được bảo hiểm cố ý gây thiệt hại
– Đối tượng được bảo hiểm điều khiển xe không có giấy phép lái xe hợp lệ (chỉ áp dụng đối với lái xe)
– Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nếu không có thỏa thuận nào khác)

Quyền lợi bảo hiểm
+ Trường hợp tai nạn xảy ra làm đối tượng bảo hiểm bị chết thì bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm có ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm
+ Trường hợp đối tượng bảo hiểm bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường cho người bị thiệt hại tùy theo số tiền bảo hiểm như sau:
a. Nếu số tiền bảo hiểm từ 50 triệu đồng trở xuống: bồi thường khoán theo Bảng quy định tỷ lệ trả tiền bồi thường thiệt hại về người ban hành kèm Quyết định số 05/TCBH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài Chính (Xem tại đây…)
Số tiền bồi thường = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ trả tiền bồi thường theo thương tật
b. Nếu số tiền bảo hiểm trên 50 triệu đồng:
– Đối với thương tật vĩnh viễn : được bồi thường theo tỷ lệ trả tiền bồi thường quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường nói trên. Số tiền bồi thường bằng tỷ lệ xác định trong bảng này nhân với số tiền bảo hiểm.
– Đối với thương tật tạm thời: được bồi thường theo chi phí y tế thực tế, hợp lý và chi phí bồi dưỡng người bị thương trong thời gian điều trị thương tật (tối đa không quá 0,1% số tiền bảo hiểm / 1 ngày ). Tổng số tiền bồi thường theo cách tính này không vượt quá số tiền tính theo cách tính bồi thường khoán theo Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường nói trên.
+ Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế (không bao gồm trẻ em dưới 7 tuổi) lớn hơn số người được bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, thì mức trả tiền bảo hiểm sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm với số người thực tế trên xe.