Công ty Bảo hiểm Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương Việt Nam tiền thân là Công ty Liên doanh Bảo hiểm Châu Á – Ngân hàng Công Thương, liên doanh giữa Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Công ty Bảo hiểm Châu Á Singapore với tỉ lệ góp vốn 50/50, được thành lập theo giấy phép số 21/GP/KDBH ngày 21/12/2002 của Bộ Tài chính.

Công ty Bảo hiểm Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

Ngày 17/12/2008, Bộ tài chính đã cấp Giấy phép chuyển đổi Công ty liên doanh Bảo hiểm Châu Á – Ngân hàng Công Thương thành Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Bảo Ngân) trên cơ sở Ngân Hàng Công Thương Việt Nam mua lại toàn bộ vốn góp của phía đối tác nước ngoài trong Công ty liên doanh để trở thành Công ty trực thuộc hạch toán độc lập.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

Kinh doanh bảo hiểm Phi nhân thọ, Kinh doanh tái bảo hiểm, các hoạt động đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất; giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường; quản lý quỹ và đầu tư vốn; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH:

Kinh doanh Bảo hiểm:

– Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
– Bảo hiểm cháy nổ
– Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
– Bảo hiểm con nguời kết hợp tín dụng
– Bảo hiểm du lịch quốc tế
– Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm
– Bảo hiểm xe ôtô
– Bảo hiểm mô tô – xe máy
– Bảo hiểm thân tàu
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu
– Bảo hiểm hàng hoá Xuất nhập khẩu, vận chuyển nội địa.
– Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng
– Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng , lắp đặt.
– Các sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ khác.
Tái bảo hiểm:
– Nhượng tái bảo hiểm.
– Nhận tái bảo hiểm.
Đầu tư:
– Đầu tư góp vốn các doanh nghiệp khác.
– Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu.
– Ủy thác cho vay vốn.